ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟY: ΠΡΑΚΤΙΚΑ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Παρόντες
 
Γιάννης Αρμεύτης, Πρόεδρος
Ανδρέας Καρεκλάς, Μέλος
Γαβριήλ Ψαράς, Μέλος
Κρίστης Δημητρίου, Μέλος
Αδάμος Κόμπος, Μέλος
Απόντες
΄Αριστος Αριστείδου, Μέλος
Ευθύμιος Δίπλαρος, Μέλος
Τάσος Τσαππαρέλας, Μέλος
Χάρης Τρίκκης, Μέλος
Παρακαθήμενοι
 
Aντώνης Χαραλάμπους, Δημοτικός Μηχανικός
Χρίστος Ευσταθιάδης, Λειτουργός Τεχνικής Υπηρεσίας
Χαρούλα Δημητριάδου, Β. Γραμματειακός Λειτουργός
Μάριος Δρουσιώτης, ΜaritimeInstitute
Κώστας Γρηγορίου, MaritimeInstitute
ZaxaρίαςΣιόκουρος, Ναυπηγός/Maritime Institute
ΦρίξοςΓαβριήλ, Ναυπηγός/FP Marine
Πολύβιος Λεμονάρης, Ναυπηγός/FPMarine
Μαρία Χριστοδούλου, Βιολόγος/FP Marine
Θέμα:          Πρόταση για την δημιουργία Τεχνητού Υφάλου.
 
Η κα Χριστοδούλου ανάλαβε να κάνει την παρουσίαση σε ηλεκτρονική μορφή (powerpoint).
Ορισμοί )   Θαλάσσιο Πάρκο
             )   Τεχνητός ΄Υφαλος
Διαφορές μεταξύ Θαλάσσιου Πάρκου – Τεχνητού Υφάλου
Θαλάσσιο Πάρκο  
 
Είναι μια οριοθετημένη προστατευόμενη περιοχή με σκοπό την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των θαλάσσιων οργανισμών.
Στόχοι Θαλάσσιου Πάρκου
 
Προστασία θαλάσσιων οργανισμών
Προστασία και διατήρηση θαλάσσιου οικοσυστήματος
Επιμόρφωση – Ευαισθητοποίηση κοινού
Αύξηση ιχθυοαποθεμάτων.
Τεχνητός ΄Υφαλος:
Oποιοδήποτε υλικό τοποθετείται εσκεμμένα στο θαλάσσιο υπόστρωμα με σκοπό να μιμηθεί τα χαρακτηριστικά ενός φυσικού υφάλου.
Αποτελεί προαιρετικό τμήμα θαλάσσιου πάρκου.
Στόχοι Τεχνητού Υφάλου.
Σχηματισμός καινούργιων ενδιαιτημάτων
Προσέλκυση καινούριων ειδών θαλάσσιων οργανισμών
Μείωση της περιβαλλοντικής πίεσης των φυσικών υφάλων
Τουριστική ανάπτυξη (καταδυτικός τουρισμός)
Θαλάσσιο Πάρκο                         VS          Τεχνητός ΄Υφαλος
Απαραίτητα οριοθετημένη                           Πιθανά οριοθετημένη περιοχή
Προστατευόμενη περιοχή                            για την ασφάλεια των δυτών και
                                                                   των σκαφών που διακινούνται
                                                                   κοντά σε αυτόν.
Πλήρης απαγόρευση                                   Περιορισμένη απαγόρευση
Οποιασδήποτε αλιευτικής –                        θαλάσσιων δραστηριοτήτων
καταδυτικής δραστηριότητας                     Δημιουργία ζωνώσεων
Αποσκοπεί στην προστασία του                 Αποσκοπεί στην προστασία από
Περιβάλλοντος και των θαλάσσιων          μηχανότρατες πυθμένα, στην
Οργανισμών από ανθρωπογενείς             αύξηση των ιχθυπληθυσμών και
Δραστηριότητες                                        στην ανάπτυξη του καταδυτικού
                                                                 Τουρισμού
Μακροχρόνια φυσική διαδικασία            Επιτάχυνση φυσικής διαδικασίας
Σχηματισμού υφάλων,                             σχηματισμού υφάλου, βιοκοινοτήτων
Βιοκοινωνιών κλπ.
Περιγραφή Αυτόνομης Κατάδυσης.
 
Η δυνατότητα κατάδυσης στη στήλη του νερού, με τη χρήση αυτόνομης καταδυτικής συσκευής.
Θεωρείται το πιο δημοφιλές θαλάσσιο σπορ το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε τουριστική ανάπτυξη.
Αποτελεί ποιοτικό – ακριβό σπόρ.
Στην Ευρώπη 3,5 εκ.άτομα έχουν δίπλωμα κατάδυσης.
1 στους 2 Ευρωπαίους περιλαμβάνει την κατάδυση στις διακοπές του.
Προτιμήσεις – κίνητρα δυτών/τουριστών
1.                 Παρατήρηση θαλάσσιας ζωής.
2.                 Φυσικότητα θαλάσσιου περιβάλλοντος
3.                 Διαύγεια νερού,
4.                 Θερμοκρασία νερού,
5.                 Υποθαλάσσιοι γεωολογικοί σχηματισμοί,
6.                 Εύκολη πρόσβαση στους καταδυτικούς προορισμούς,
7.                 Ποιότητα της τεχνικής υποδομής που σχετίζεται με την κατάδυση,
8.                 Επαγγελματισμός των υπεύθυνων κατάδυσης.
Οι κυπριακές θάλασσες έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν όλα τα παραπάνω.
Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του σχηματισμού τεχνητού υφάλου στον περιβαλλοντικό τομέα είναι:
Πλεονεκτήματα
 
Δημιουργία επιπλέον ενδιαιτημάτων
Καταφύγιο, τόπος εύρεσης τροφής τόπος αναπαραγωγής των θαλάσσιων οργανισμών.
Αύξηση της βιοποικιλότητας – ιχθυαποθεμάτων.
Προστασία χλωρίδας και πανίδας.
Προστασία ακτογραμμής.
Μειονεκτήματα
 
Κακή κατασκευή → διάβρωση της ακτογραμμής
Κακός σχεδιασμός / μελέτη
Μεταφορά υλικών σε άλλες παραλίες
Μεταβολή του υδροδυναμικού καθεστώτος
Λανθασμένη επιλογή υλικών μπορεί να οδηγήσει σε ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Στον αλιευτικό τομέα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
Πλεονεκτήματα
      Εμπλουτισμός ιχυαποθεμάτων
      Αύξηση αλιευτικής παραγωγής ποσοτικά και ποιοτικά.
Είσοδος καινούριων αλιευμένων ειδών.
Προστασία από την παράνομη αλιεία.
Υποβοήθηση μικρής παράκτιας αλιείας.
Μειονεκτήματα
 
Απαγόρευση αλιευτικής δραστηριότητας και διακίνησης σκαφών (σκάφη αναψυχής, θαλάσσια σπορ κλπ).
Σμίκρυνση περιοχής αλιευτικής δραστηριότητας ανάλογα με την οριοθέτηση του τεχνητού υφάλου.  
 
Στον Οικονομικό Τομέα τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα
Πλεονεκτήματα
 
Αύξηση αλιευτικού εισοδήματος
Ανάπτυξη ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας με οικονομικά οφέλη λόγω στοχευόμενου τουρισμού.
Ποιοτική αναβάθμιση τουρισμού καθώς ο καταδυτικός τουρισμός είναι στοχευμένος, ακριβότερος και ποιοτικότερος.
Επιπλέον, το μορφωτικό επίπεδο των τουριστών που ασχολούνται με την κατάδυση είναι ανώτερο.
Αύξηση τουριστικής περιόδου με καταδυτικό τουρισμού κατά τουλάχιστον τρεις μήνες (Απρίλιο, Μάιο και Οκτώβριο) μήνες στους οποίους ο τουρισμός για θάλασσα και ήλιο είναι περιορισμένος.
Σχετικά χαμηλό κόστος κατασκευής. Πιθανή χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.
Αειφόρος επένδυση – έργο διαχρονικό.
Μειονεκτήματα.
Πιθανή μείωση αλιευτικής παραγωγής στην περίπτωση οριοθέτησης μεγάλης περιοχής.
Αυξημένο κόστος ειδικών κατασκευών τεχνητού υφάλου εξειδικευμένων για το σκοπό αυτό.
΄Εσοδα μελλοντικής διαχείρισης του τεχνητού υφάλου. 
Γενική Περιγραφή δημιουργίας τεχνητού υφάλου.
Στάδια διεκπεραίωσης ΄Εργου.
1.     Φορείς χρηματοδότησης – συνεργάτες
2.     Νομικό πλαίσιο (Διεθνές πλαίσιο, απαιτήσεις τμήματος Αλιείας & Θαλάσσιων Ερευνών).
3.     Προκαταρκτική επιλογή περιοχής.
4.     Εκπόνηση προκαταρκτικής περιβαλλοντικής μελέτης με σκοπό την διερεύνηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής.
5.     Τελική απόφαση συγκεκριμένης περιοχής.
6.     Εκπόνηση τεχνικής μελέτης ανάπτυξης του συγκεκριμένου τεχνητού υφάλου.
7.     ΄Εγκριση μελέτης από Αρμόδιες Αρχές.
8.     Οριοθέτηση Περιοχής – Δημιουργία Ζωνώσεων – ΄εναρξη απαραίτητων μετρήσεων.
9.     Κατασκευή και τοποθέτηση υλικών για δημιουργία τεχνητού υφάλου.
10.                        Ανάθεση κατάλληλου φορέα διαχείρισης.
Φορέας Διαχείρισης
 
Ευθύνες και αρμοδιότητες:
Προώθηση Τεχνητού Υφάλου – ενημέρωση κοινού – διαφήμιση.
Παρακολούθηση και καταγραφή οποιασδήποτε δραστηριότητας στην περιοχή.
Συστηματικός έλεγχος εφαρμογής και τήρησης της ανάλογης νομοθεσίας.
Συστηματική παρακολούθηση και καταγραφή των παραμέτρων του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Συστηματική παρακολούθηση των κατασκευών του πάρκου για τυχόν αλλοίωση τους και αντικατάσταση.
Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα σε διάφορες χώρες π.χ. στην Πορτογαλία υπάρχουν τεχνητοί ύφαλοι με τσιμεντένιους ογκόλιθους σε βάθος 16-27μ έκτασης 39 ha σε απόσταση 2-3 kmOσκοπός της δημιουργίας ήταν η επιστημονική πειραματική εφαρμογή υφάλου, για καταγραφή των πληθυσμών των αλιευμένων ειδών ιχθύων. Είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των ειδών και ατόμων στην περιοχή των τεχνητών υφάλων.
Ανακεφαλαίωση – Γενικά Συμπεράσματα.
Αρνητικά
Πιθανή μείωση αλιευτικής παραγωγής αναλόγως της έκτασης της οριοθετημένης περιοχής.
Απαγόρευση δραστηριότητας σκαφών στην οριοθετημένη περιοχή.
Αρνητικές επιπτώσεις λόγω κακού σχεδιασμού και κατασκευής.
Αυξημένο κόστος ειδικών κατασκευών άμεσα συνδεδεμένων με σχεδίαση του τεχνητού υφάλου.
Κόστος μελλοντικής διαχείρισης.
Θετικά
 
 
Τουριστική ανάπτυξη – αύξηση τουριστικού προϊόντος
Αύξηση τουριστικών εσόδων στην ευρύτερη τουριστική βιομηχανικόα
Ανάπτυξη καταδυτικού τουρισμού.
Ποιοτική αναβάθμιση τουρισμού.
Μικρό συνολικό κόστος κατασκευής τεχνητού υφάλου.
Αύξηση τουριστικής περιόδου.
Περιβαλλοντικό όφελος{ εμπλουτισμός ιχθυοαποθεμάτων
                                    { προστασία θαλάσσιας χλωρίδας – πανίδας
Δημιουργία Τεχνητού Υφάλου στην Θαλάσσια Περιοχή του Δήμου Λεμεσού.
Παρουσίαση προκαταρκτικής πρότασης σχεδιασμού τεχνητού υφάλου στην περιοχή του Δήμου Λεμεσού.
–         Προτεινόμενες Περιοχές
–         Περιγραφή Ζωνώσεων
–         Υλικά
–         Παραδείγματα
Στόχος δημιουργία τεχνητού υφάλου.
Αύξηση ιχθυοαποθεμάτων – βελτίωση τουριστικής ανάπτυξης – ανάπτυξη καταδυτική τουρισμού.
1.                 Προτεινόμενη Περιοχή.
Η επιλογή της περιοχής για το σχηματισμό ενός τεχνητού υφάλου θα γίνει ώστε να ισχύουν τα εξής:
1.     Naυπάγεται στην περιοχή του Φορέα που θα χρηματοδοτήσει το έργο.
2.     Να είναι δυνατή η παροχή άδειας κατασκευής τεχνητών υφάλων από τις Αρμόδιες Αρχές.
3.     Να ικανοποιεί τα κριτήρια της προκαταρκτικές περιβαλλοντικής μελέτης.
4.     Η μορφολογία του βυθού της περιοχής να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για αυξημένο καταδυτικό ενδιαφέρον και για ανάπτυξη θαλάσσιας ζωής.
5.     Η κατασκευή του υφάλου να μην εμποδίζει με κανένα τρόπο την ασφαλή ναυσιπλοΐα και παράλληλα να διασφαλίζει την ασφάλεια των δυτών και του έργου γενικότερα.
6.     Να είναι τέτοια ώστε να κατοχυρώσει τη συνέχεια του έργου (αειφόρος επένδυση).
ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
 
Σκοπός δημιουργίας Εκπαιδευτικού Κέντρου Θαλάσσιας Ζωής & Ναυτιλίας:
·        Aνάδειξη θαλάσσιου περιβάλλοντος και ναυτιλίας
·        Ανάπτυξη περιβαλλοντικής – οικολογικής συνείδησης
·        Ανάλυση- κατανόηση περιβαλλοντικών παραμέτρων και των αλληλεπιδράσεων τους
·        Ανάλυση – κατανόηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και επεμβάσεων στο οικοσύστημα
·        Ανάλυση – κατανόηση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και επεμβάσεων στο οικοσύστημα
·        Ανάλυση – κατανόηση των αρνητικών επιπτώσεων και διερεύνηση πιθανών λύσεων
·        Ανάπτυξη έρευνας
·        Πληροφόρηση – συμμετοχή σε τοπικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα.
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΗΣ& ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
Η πρόταση αυτή αφορά την δημιουργία εκπαιδευτικού κέντρου στην περιοχή του Παλιού Λιμανιού στην Λεμεσό και αποτελεί συνέχεια της πρότασης για δημιουργία Τεχνητού Υφάλου.
Προμελέτη για δημιουργία του κέντρου καθώς και των προτεινόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι διαθέσιμα για παρουσίαση εάν ζητηθεί.
Στοχευόμενο κοινό = μαθητές, φοιτητές, ευρύτερο κοινό, τουρίστες.
ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΖΩΗΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
 
·        Ενυδρεία
·        Αίθουσα έκθεσης θαλάσσιας ζωής.
·        Αίθουσα έκθεσης ναυτιλιακού υλικού.
·        Αίθουσα εκπαίδευσης & εργαστηρίου.
·        Προσομοιωτής οδήγησης πλοίου.
·        Βιβλιοθήκη
·        Αίθουσα παρουσιάσεων, ντοκιμαντέρ και ταινιών
·        Καφετέρια – κυλικείο.
ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ
(αυτόνομες ή με συνεργασία)
·        Εκπαιδευτικές εκδρομές στον μελλοντικό τεχνητό ύφαλο,
·        Επίσκεψη σε αλιευτικά σκάφη στο χώρο του Παλιού Λιμανιού.
·        Εκπαιδευτικές εκδρομές για δειγματοληπτική συλλογή θαλάσσιων οργανισμών
·        Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων για κανό, ιστιοπλοϊκά κλπ.
·        Παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων μάθησης αυτόνομης κατάδυσης.
Θέμα 2ον:    Eνημέρωση για το ποιοι δρόμοι, έργα αποτελούν/προωθούνται για πολεοδομικά.
Ο κ. Χαραλάμπους ανέφερε ότι ένας δρόμος για να θεωρηθεί ως πολεοδομικός πρέπει ο δρόμος να είναι πρωταρχικής σημασίας ή εάν εγκριθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως και τα έξοδα κατασκευής είναι 4/5 η Κυβέρνηση και το 1/5 ο Δήμος.
1.              Οδός Αγίας Φυλάξεως
 
Τελείωσε το ρυθμιστικό σχέδιο και γίνονται τα κατασκευαστικά σχέδια από τα δημόσια έργα. Θα είναι έτοιμα για προσφορά τον Οκτώβριο του 2011. Η κατακύρωση της προσφοράς θα γίνει με την σύσταση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Προβλέπεται το κόστος να ανέλθει στα 15 εκατομμύρια για τα οποία ο Δήμος θα συνάψει δάνειο. Μέσα στα σχέδια της οδού Αγίας Φυλάξεως προβλέπεται και ο κόμβος Τζιαμούδας η δε οδός Θεσσαλονίκης και το τμήμα της οδού Γλάδστωνος που ενώνει την οδό Θεσσαλονίκης με την οδό Αγίας Φυλάξεως.
2.              Οδός Γρίβα Διγενή από τον κόμβο του Αγίου Νικολάου μέχρι την Πυροσβεστική παρά τον παραλιακό δρόμο.  ΄Εχουν γίνει τα ρυθμιστικά σχέδια και περιμένουν τις απόψεις του Δήμου.
 
3.              Λεωφόρος Μακαρίου εκκρεμεί το ρυθμιστικό στο τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.
 
4.              Λεωφόρος Ευαγόρα Λανίτη.
 
 
5.              Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ με οδό Μισιαούλη καιΚαβάζογλου.
 
 
 
 
Θέμα 3ον:    Προεπιλογή συνοικιακών οδών για προώθηση μελέτης αναβάθμισης.
Ο κ. Αρμεύτης ανέφερε ότι υπάρχει προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής ότι η επιλογή των δρόμων θα γίνεται κοντά σε σχολεία. Θα γίνονται υπογειοποιήσεις, με κυκλικές οδεύσεις, χώρους πρασίνου κ.λ.π. ο Δημοτικός Μηχανικός ανέφερε ότι με τον φόρτο που υπάρχει σήμερα στην υπηρεσία είναι ανέφικτο να προχωρήσει τέτοιος σχεδιασμός αφού η υπηρεσία είναι ήδη βεβαρημένη.
Γιάννης Αρμεύτης
Πρόεδρος
..χδ0

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ