Πολιτική Συνοχής 2007 – 13: Ανάπτυξη και νέες θέσεις εργασίας

Η κα Danuta H?bner, αρμόδια Επίτροπος για την περιφερειακή πολιτική, ανακοίνωσε σήμερα ότι οι προετοιμασίες για τη νέα πολιτική συνοχής έχουν πλέον επιταχυνθεί με στόχο τη δημιουργία μεγαλύτερης ανάπτυξης και περισσότερων θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας στις ευρωπαϊκές περιφέρειες. Σήμερα διεξάγονται διαπραγματεύσεις για προγράμματα η αξία των οποίων ισοδυναμεί με το 90% του συνολικού προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής. Ο κ. Vladim?r ?pidla, αρμόδιος Επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ισότητα των ευκαιριών, και η κα H?bner συνεχάρησαν από κοινού όλα τα κράτη μέλη για την έγκαιρη υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των στρατηγικών σχεδίων τους και των εθνικών προτεραιοτήτων τους για τη νέα περίοδο προγραμματισμού και ζήτησε από τα κράτη μέλη να συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό όσον αφορά την υποβολή των υπόλοιπων επιχειρησιακών προγραμμάτων τους στην Επιτροπή.
Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου στις Βρυξέλλες με τίτλο «Ας περάσουμε στην πράξη – η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013», η Επίτροπος κα H?bner δήλωσε τα εξής:
«Βρισκόμαστε σε ένα μεταίχμιο για την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2007-2013 και ταυτόχρονα στο μεταίχμιο όσον αφορά την προσπάθεια εκσυγχρονισμού των περιφερειών μας, εκσυγχρονισμού της Ένωσης. Σήμερα, οι υπηρεσίες μου και οι υπηρεσίες του Επιτρόπου κ. Vladimir ?pidla διαπραγματεύονται προγράμματα αξίας άνω των 311,5 δισ. ευρώ με προοπτική την έναρξη επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο το συντομότερο δυνατό».
Ο Επίτροπος ?pidla πρόσθεσε: «Είναι σαφές για μένα ότι τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει πλήρως τη στρατηγική προσέγγιση που συμφωνήθηκε με την Επιτροπή. Η αξιοποίηση των πόρων κατά τα επόμενα έτη συνεπάγεται ότι θα είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τους στόχους της οικονομικής ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας.»
Τα έγγραφα στα οποία καθορίζονται οι προτεραιότητες των κρατών μελών (Εθνικά Στρατηγικά Πλαίσια Αναφοράς – ΕΣΠΑ) απεστάλησαν στην Επιτροπή έως τις 5 Μαρτίου 2007, εντός της προθεσμίας που προέβλεπαν οι κανονισμοί της πολιτικής συνοχής. Επί του παρόντος, τα ΕΣΠΑ εξετάζονται από την Επιτροπή.
«Το μήνυμα των στρατηγικών των κρατών μελών είναι σαφές ανέφερε η Επίτροπος κα H?bner. Με τα προγράμματα, κατά τη νέα περίοδο, θα υλοποιηθούν οι προτεραιότητες της ΕΕ για ανάπτυξη, θέσεις εργασίας και αειφόρο ανάπτυξη. Θα πραγματοποιηθούν εξάλλου σημαντικές επενδύσεις στις ανανεώσιμες ενέργειες και στην ενεργειακή αποδοτικότητα, όπως επίσης και στις ευρωπαϊκής σημασίας υποδομές».«Από τις πρώτες εκτιμήσεις φαίνεται ότι περίπου 200 δισ. ευρώ θα δαπανηθούν απευθείας για επενδύσεις με στόχο την υλοποίηση της ατζέντας της Λισαβόνας, συμπεριλαμβανομένων 50 δισ. ευρώ για την έρευνα και ανάπτυξη και για την καινοτομία, καθώς επίσης και 70 δισ. ευρώ για το ανθρώπινο δυναμικό» πρόσθεσε ο Επίτροπος κ. ?pidla.
Δύο ΕΣΠΑ τα οποία απέστειλαν, αντίστοιχα, η Μάλτα και η Ελλάδα έχουν λάβει την τελική μορφή τους και η Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση για τον κατάλογο των επιχειρησιακών προγραμμάτων, την ενδεικτική ετήσια κατανομή από κάθε Ταμείο ανά πρόγραμμα και άλλα θέματα. Εντός των ημερών η Επιτροπή θα εκδώσει αποφάσεις για τα ΕΣΠΑ της Αυστρίας, της Δανίας και της Γερμανίας. Η διαδικασία θα συνεχιστεί το Μάιο, τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Η Επιτροπή εκτιμά ότι όλες οι αποφάσεις σχετικά με τα ΕΣΠΑ θα έχουν εκδοθεί έως τα τέλη Ιουλίου.
Όσον αφορά τα επιχειρησιακά προγράμματα, η Επιτροπή έχει λάβει 311 (206 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ και 105 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) από τα 441 προγράμματα που αναμένονται συνολικά.
Η Επίτροπος κα H?bner ανακοίνωσε την καθιέρωση «πίνακα αποτελεσμάτων» που είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο για την περιφερειακή πολιτική και παρουσιάζει, υπό μορφή πίνακα, όλες τις εξελίξεις που συνδέονται με την ολοκλήρωση των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς και με την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων.
Ο προϋπολογισμός της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2007-2013 ανέρχεται σε 347,4 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει το 35% του κοινοτικού προϋπολογισμού και αποτελεί τη μεγαλύτερη επένδυση του συγκεκριμένου είδους στην ιστορία της Ένωσης. Η Επιτροπή συνεργάστηκε στενά με τις εθνικές αρχές ενόψει της ολοκλήρωσης των εθνικών στρατηγικών πλαισίων αναφοράς που συνδέονται με τα γενικότερα εθνικά προγράμματα μεταρρυθμίσεων, στα οποία τα κράτη μέλη προβλέπουν ειδικά μέτρα για τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας τους στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας για την απασχόληση και την ανάπτυξη.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ευρωπαϊκή περιφερειακή πολιτική μπορείτε να ανατρέξετε στο δικτυακό τόπο:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο:
http://ec.europa.eu/esf

Αφήστε μια απάντηση


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ελένης Παλαιολογίνας 29, 3040 Λεμεσός
Τηλ: 25 828280, 25 717555, 99 645236
Φαξ: 25 828281
Website: http://www.armeftis.eu
Email: info@armeftis.eu

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ